aktualności

Z dniem 1 kwietnia 2014 r. nastąpiła zmiana przepisów dotyczących wysokości maksymalnych kwot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, które przedsiębiorcy mogą uzyskać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Pracodawcy mają obawy, jak wpłynie to na kondycję ich przedsiębiorstw.

 


Niższe kwoty dofinansowań


Zgodnie z art. 3 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1645) wprowadzono zmiany do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Polegają one na tym, iż od 1 kwietnia 2014 r. pracodawcy z otwartego rynku pracy oraz pracodawcy prowadzący zakłady.pracy chronionej otrzymują takie samo dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Jednocześnie ustawodawca obniżył maksymalne kwoty dofinansowań, uniezależniając ich wysokość od najniższego wynagrodzenia (patrz tabelka).

 


Maksymalne kwoty dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego w 2014 r.

przechwytywanie5_600_01

 

Na podstawie znowelizowanego art. 26a ust. 1 ustawy o rehabilitacji, od 1 kwietnia 2014 r. miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego przysługuje w maksymalnej kwocie:

  • 1.800 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
  • 1.125 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
  • 450 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

 

Kwoty dofinansowań można zwiększyć o 600 zł w przypadku zatrudniania osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną (02-P), upośledzenie umysłowe (01-U), całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C) lub epilepsję (06-E) oraz niewidomych (04-0, tylko na osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności).

 

Kwota miesięcznego dofinansowania nadal nie może przekroczyć 90% faktycznie i terminowo poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - 75% tych kosztów.

 

Nowy termin składania wniosku o dofinansowanie


W dniu 21 marca 2014 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 370). Określa ono nowe wzory wniosków dla pracodawców ubiegających się o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, które należy stosować za okres od kwietnia 2014 r.:

  • wniosek o wypłatę dofinansowania za dany miesiąc -Wn-D,
  • miesięczną informację o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych - INF-D-P.

 

Ponadto rozporządzenie to zmienia termin składania wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Począwszy od wniosku składanego za kwiecień 2014 r. pracodawca składa wniosek Wn-D wraz z informacją INF-D-P w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą. Poprzednio termin ten przypadał na 20. dzień miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje refundacja.

 

Skutki zmian

W Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR), prowadzonym przez PFRON, w końcu grudnia 2013 r. zarejestrowanych było łącznie 251,2 tys. osób niepełnosprawnych, w tym 84,4 tys. osób zatrudnionych na otwartym rynku pracy i 166,8 tys. osób pracujących w zakładach pracy chronionej. Chociaż udział pracowników zakładów pracy chronionej w stosunku do ogółu pracowników niepełnosprawnych, zarejestrowanych w SODiR, jest nadal bardzo wysoki - w grudniu 2013 r. wynosił 66,4% - to wyraźnie zauważalna jest tendencja spadkowa tego udziału. Wpływ na to ma obniżanie przez ustawodawcę maksymalnych kwot dofinansowania z PFRON. Jednocześnie niższa refundacja nie jest rekompensowana poprzez inne zmiany w przepisach, które byłyby m.in. związane z dodatkowymi przywilejami pracowniczymi osób z niepełnosprawnością.

 

Kolejne miesiące pokażą, czy zrównanie od kwietnia br. dofinansowania dla zakładów pracy chronionej i tzw. otwartego rynku pracy wpłynie negatywnie na liczbę zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych w przedsiębiorstwach.

 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.)

 

Mateusz Brząkowski radca prawny
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Źródło: Gazeta Podatkowa

 WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ!

dodaj CV


NEWSLETTER